در طول زندگیم به هر کاری فکر کردم الا نوشتن، با این حال در طول زندگیم هیچ کاری نکردم الا نوشتن! من عاشق این تناقضم. عاشق این نوشتن و نوشتن و نوشتن...