شعر هم اگر نگویم

مرا که هیچ گلی

به نامم نیست

و هیچ خیابانی به نامم

چگونه به یاد خواهی آورد؟

+من که حتا شعرم نمیگم چی! البته توی خیابون جمال آباد یه کوچه به نامم هست!