-دوستت نمیاد؟

=نه اون به هوای من اومده بود 

-آخی

=:)

بعد نوشت: سهیلا! دختری که هیچ وقت دوست صمیمیم نبود اما لطفش زیاد شاملم شد:)