دوستی نوشت 

"اندوهت را به برگ ها بسپار" 

چقدر بجا نوشتی ای یار غار من 

پاییز مبارک خدا