خیال

 • پری سا
 • سه شنبه ۱۰ دی ۹۲
 • ۱۸:۵۱
 • ۰ نظر

دختری کلاف رنگی خیال در دست میگیرد...

میبافد...

میبافد

میل دیوانه به دین عشق تو شد / جاده شک به یقین عشق تو شد*

 • پری سا
 • سه شنبه ۱۰ دی ۹۲
 • ۱۸:۴۸
 • ۰ نظر

دلم میخواهد یک روز برفی، مثلن از آن روزهایی که شش و نیم صبح بیدار میشدم و با چشم های پفی پشت پنجره از ته دلم دعا میکردم که همه جا سفید باشد، پنجره برایم حکم ورودیِ بهشت را داشت، زیر لب دعا میخواندم و آرام پنجره را باز میکردم و منظره ی روبه رویم کم از بهشت توصیف شده ی خدا نبود. آره ، دلم می خواهد یک  روز برفی شالگردن قرمزم را دور سرم بپیچم و روی سفیدی بکر خیابان راه بروم. راه بروم. راه بروم. همه ی خیابان های ساکت شهر را رد شوم و همین که به آن گنبد آبی فیروزه ای که اسم خدا را به زبان بیگانه رویش نوشته اند میرسم، دلم قرص شود، چشم هایم برق بزند و قدم هایم محکم تر شود و چیزی از تو در دلم صدا کند که همه چیز خوب خواهد شد، همه چیز خوب تر از خوب خواهد شد.

*افشین یداللهی

بی وقفه زیبایی

 • پری سا
 • جمعه ۶ دی ۹۲
 • ۱۸:۴۷
 • ۰ نظر

مامان بزرگم را عاشقم. دست هایش بوی مهربانی میدهد و پیرهنش عطر بهشت.

نارنجی

 • پری سا
 • سه شنبه ۳ دی ۹۲
 • ۱۸:۴۵
 • ۰ نظر

پاییز نارنجی ِ بیست سالگی هم تمام شد. وقتی به تمام شدن فکر میکنم دلم یک جوریش میشود. احساس میکنم چیزی شبیه به یک تکه ابر از ته دلم حرکت میکند و می آید بالا درست زیر گلو و بعد به جای بیرون آمدن از دهانم میرود سمت چشم هایم و همه جا را تار میکند. دکتر ها دروغ میگویند از ضعیفی چشم هایم است. خودم میدانم همه اش به خاطر آن تکه ابر است. زهرا استاتوس گذاشته که ماشین ابزار خر است. زهرا نمیداند  تمام شدن چقدر میتواند خر تر از ماشین ابزار چهارصد صفحه ای باشد و چقدر هم غیر قابل انکارتر. گرچه همیشه هم بد نیست. گاهی تمام شدنِ یک اتفاقی که فکر میکردی خوب است اما نبود، احساسی که فکر میکردی درست است اما نبود، میتواند لذت بخش تر از لیسیدن بستنی شوکولاتی ِ مغازه ی نزدیک دانشگاه باشد یا حتا هیجان انگیز تر از شیرجه زدن در عمیق ترین جای استخر.

تنها دلخوشی...

 • پری سا
 • يكشنبه ۱ دی ۹۲
 • ۱۳:۱۵
 • ۰ نظر

صبح روزهای زمستانی که با بدبختی تمام از خواب بیدار میشدم و چند ثانیه چشم هایم را باز و بسته میکردم و بعد از این که میفهمیدم هنوز زندم سعی میکردم کمی لبخند خرج خودم کنم و با نیش تا بنا گوش باز درِ اتاق مامان بابا را باز میکردم و به مامان و گاهی هم به بابا لبخند کش داری میزدم و با موهای آشفته که آن وقت ها رنگش قهوه ای تر بود سمت پنجره ی آشپرخانه میرفتم و از ته ِ تهِ دلم میخواستم که برف ببارد. گاهی هم چوب جادویی خدا، خواسته ام را برآورده میکرد و من خوشبخت ترین دختر مو آشفته و چشم پفی آن روزها میشدم. با التماس های بابا صبحانه ام را میخوردم و نازک ترین لباسی که توی کمدم پیدا میشد را میپوشیدم و از خانه میزدم بیرون. برف همیشه هم خوب نبود چون مدرسه ام دور بود و راننده سرویس کچلمان موقع بارش برف ترجیح میداد کنار حاج خانومش باشد تا دخترهای جیغ جیغو:دی لباس گرم نمیپوشیدم. نمیدانم چرا. شاید چون روزهای آخر تابستان به دنیا آمدم یا چون همیشه ی خدا سرد هستم و بابا یک میلیون بار در روز با تعجب میگوید "بچه تو چرا انقد یخی، لباس بپوش". آن وقت ها پریا بود. پریا خیلی خوب بود. نمیپرسید چرا پالتو نپوشیدی. نمیپرسید چرا انقدر خری، فقط نگاهم میکرد و با کمال میل پالتوی گنده و پشمالو اش را که بوی تنش را گرفته بود روی دوشم مینداخت و دستم را میگرفت و دور حیاط میچرخاند و تمام زنگ تفریح ها را پشت سر عمه هایش غیبت میکرد، گاهی هم از پسر های مورد علاقه اش حرف میزد. من همیشه ساکت بودم. فقط به چشم های ریزش نگاه میکردم و میگفتم "اوهووم". بعضی  وقت ها برای بعضی آدم ها باید فقط سکوت کرد تا آن ها حرف بزنند از خودشان بگویند و تو هی پیش خودت از داشتنشان لذت ببری و قند توی دلت آب شود حتا اگر چندصد بار سرش داد زده باشی که ازش متنفری و هر بار یقین پیدا کرده باشی که بزرگترین دروغ گوی عالمی. میدانی، اصلن همیشه توی زندگی آدم باید یک دلخوشی باشد حتا کوچک وگرنه پرت کردن خودت از بالکن پشت پذیرایی بهتر از ادامه دادن و خرج کردن اکسیژن و یا تولیدمثل است. دلخوشی های من خیلی کوچکند. شاید هم بزرگ باشند و من خبر ندارم. هر وقت شبیه جنگلی ها میشوم و دلم میخواهد یک بمب کنترلی بسازم و پرتش کنم روی سر همه ی آدم ها یاد یک چیزی میافتم. یک معجزه. در واقع همیشه این مامان است که یادم میآورد. مامان هم خیلی خوب است. درسته که گاهی لجش را در میآورم و حرص میخورد از دستم با صدای بلند بهم میگوید که من بد اخلاق ترین موجودی هستم که در عمرش دیده اما بیشتر وقت ها توی گوشم از آن معجزه ای که شهریور با من بیست ساله شد، میگوید و من را به زندگی و ادامه دادن و حتا تولید مثل امیدوار میکند! این روزها تنها دلیل دلخوشی من برای درس خواندن و اسمس دادن و کارت فرستادن و تماشای ستاره ها و تحمل کردن دانشگاه مزخرف با آدم های مزخرف ترش، فقطِ فقط شالگردن قرمزم است. همین!

حتمن سنجاب بودم!

 • پری سا
 • پنجشنبه ۲۸ آذر ۹۲
 • ۱۳:۱۴
 • ۰ نظر

از بلندی بدم میاد. قبل تر ها بدم نمی امد. حتا یک بار روی برف های نرم کوه سور خوردم بدون آن که یک لحظه از پرت شدن به دره بترسم و یا تا کمر از پشت بام خانه ی عزیزم اینا(!) آویزان میشدم و نمیترسیدم. قبل تر ها از کوکو سیب زمینی و موی کوتاه و فیزیک و آن چند نفر هم بدم نمی آمد. نمیدانم چی شد که حالا از همه شان بدم میآید، بلندی هم کنار آنها. ترسم از فاصله ام با زمین نیست. ترسم از پرت شدن است یا شاید درست ترش پرت کردن خودم باشد.

داشتم گردو میشکستم. میتوانستم همه ی گردوها را درسته از پوست در بیآورم. مثل همیشه برای خودم داستان ساختم. "با فرض بر این که به تناسخ اعتقاد داشته باشم، حتمن در زندگی قبلی ام در سال های خیلی خیلی دور یک سنجاب بوده ام. یک سنجابِ قهوه ای که دوست های معمولی زیادی دارد. خب آن وقت ها امکانات نبوده پس همه ی سنجاب ها معمولی بوده اند. یک روز که روی یکی از آن درخت ها که در زمان های قدیم خیلی بلند و تنومند بوده اند این ور آن ور میپریدم و با دندان هایم گردوهای درسته در میآوردم و توی لپ هایم میچپاندم پایم به شاخه ی دراز درخت کناری گیر میکند و کم مانده بوده که بیوفتم یکی از همان سنجاب های معمولی از دمم میگیرتم. من که از هری ریخته شدن دلم و آن حس عجیب خوشم آمده بوده یکی از روزهای آفتابی هوس میکنم دوباره تجربه اش کنم و این بار تا تهش بروم. خب من حتمن سنجابِ دیوانه و شاید شجاعی بوده ام که از ارتفاع خیلی زیادی خودم را پرت میکنم پایین و بعد از ارضای آن حس عجیب، میمیرم!" 

Im happy as all oceans

 • پری سا
 • چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۲
 • ۱۳:۱۷
 • ۰ نظر

توی یک روز پر از اضطراب غریبه ای باشد که بتواند به اندازه اقیانوس ها و ماهی هایش خوشحالت کند:)

لاغر میشویم. بعللله!

 • پری سا
 • شنبه ۲۳ آذر ۹۲
 • ۱۳:۲۰
 • ۰ نظر

صبح که رفته بودم روی ترازو دیده بودم دوکیلو و خورده ای از وزنم کم شده. با چشم های خواب آلود و موهای آشفته رقص آفریقایی کرده بودم و پیش خودم فکر کرده بودم حالا که قرار است اخمالو شرط را ببازد چه اسمی برایش مناسب تر می شود. زهرا گفته بود اسمش را بگذارم "چنبه". قبول کردم.

هیولا

 • پری سا
 • جمعه ۲۲ آذر ۹۲
 • ۱۳:۲۲
 • ۰ نظر

من و هیولا*دلمان یک مهمانی درست حسابی میخواهد. از آن مهمانی هایی که یک میز میگذارند وسط و رویش را پر از آلوچه و پفک و چیپس های تند میکنند. مهمانی باید شلوغ باشد. به دیوارها کاغذ های رنگی چسبانده باشند و موزیک شادی با صدای بلند گوش هایمان را درد بیاورد. من موهایم را خرگوشی ببندم و دامن کوتاه چهارخانه ام را بپوشم، هیولا هم موهای شکمش را برس کند و پفی ترین پاپیون دنیا را بزند. 

 

*مثلن یک هیولای سبز و شاید کمی هم ترسناک، وجود داشته باشدکه توی اتاقت رژه برود و هی اصرار کند دوستش داشته باشی. چقدر خوب میشود.

هنر ِ گفتن...

 • پری سا
 • جمعه ۲۲ آذر ۹۲
 • ۱۳:۲۱
 • ۰ نظر

کینه دل را سیاه می کند. شعر بخوان، قصه بساز. دلت نرم می شود از هنر ِ گفتن.

 

|آب اَنبار_ هوشنگ مرادی کرمانی|

 

هوشنگ مرادی کرمانی را تا بینهایت عاشقم. نوشته هایش، صدایش، صورتش، رفتارش. این مرد بوی پرتقال و بهشت میدهد. 

یا مثلن روز ِ قهر با تکنولوژی

 • پری سا
 • چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۲
 • ۱۳:۲۵
 • ۰ نظر

یک روز باید باشد به اسم روز "غارنشینی" که قوانین خاصی برای خودش داشته باشد، استفاده از موبایل و اینترنت و انواع کامپیوتر ها ممنوع باشد. مثلن همه مان هم پایبند این قانون ها باشیم و موبایل ها و کامپیوترها و مودم هایمان را خاموش کنیم و شبیه انسان های سالم و عاقل به زندگیمان برسیم.

گاهی غریبه ها می توانند با حرف هایشان برایت دو تا بال بسازند

 • پری سا
 • سه شنبه ۱۹ آذر ۹۲
 • ۱۳:۲۶
 • ۰ نظر

but i can not live anywhere else. very difficulty to be +

(:there is nothing you cannot do -

دانشجوی شب امتحانی!

 • پری سا
 • دوشنبه ۱۸ آذر ۹۲
 • ۱۳:۲۷
 • ۰ نظر

بعد از مشورت های طولانی با عمه وسطی به این نتیجه رسیدیم که من نباید انقدر حرص دانشگاه را بزنم و اگر شش واحدی که روی مخم رژه می رود را حذف کنم، علاوه بر این که اعصابم کمی آرام می شود، به هیچ جای دنیا هم بر نخواهد خورد و کسی زیر گلویم چاقو نگذاشته که حتمن باید این ترم بیست واحد کامل پاس کنم و من خیلی جنگلی هستم که فکر میکنم این کتاب های بیریخت را میشود شب امتحان خواند و نمره ی بیست هم گرفت!

موهایت را دم اسبی ببند و با صدای بلند بخند

 • پری سا
 • يكشنبه ۱۷ آذر ۹۲
 • ۱۳:۲۸
 • ۰ نظر

خودم  را مینشانم روبه رویم و نگاهش میکنم. موهای فرق شده اش را پشت گوش هایش میبرد و با چشم های براق به آخرین روزهای پاییز و برگ های خشک خیابان نگاه میکند. احساس میکند دلش برای این روزها تنگ خواهد شد. برای پاییزی که شبیه هیچ پاییز دیگری نیست.

اولین حقوق:)

 • پری سا
 • شنبه ۱۶ آذر ۹۲
 • ۱۳:۲۸
 • ۰ نظر

با اولین حقوقم فقط میتوانم خودم را به یک میلک شیک شکلاتی دعوت کنم نه بیشتر! اما به اندازه ی یک بچه خرس قطبی که بعد از چند روز تلاش توانسته از زیر یخ ها ماهی شکار کند، خوشحالم!

برای چهل و شش سالگی بابا

 • پری سا
 • جمعه ۱۵ آذر ۹۲
 • ۱۳:۲۹
 • ۰ نظر

روی شیشه ی باران خورده ی ماشینش نوشتم "تولدت مبارک با یک قلب گنده"، نگاهم کرد و خندید.

 

دختر ها ذاتا بابایی اند . حالا اگر این وسط کسی باشدکه بگوید نه خانوم ما خیلی هم مامانی ایم در جوابش باید بگویم آدم ها دو دسته اند یا دخترند و بابایی یا پسرند و مامانی. از این دوحالت هم بیرون نیست. من هم یکی از آن بابایی های لوس و ننرم که گاهی حرص مامان را در می آورم، موقع غذا خوردن برای بابا از قسمت خوشمزه ترش می ریزم، وقتی از کار برمی گردد شبیه کوآلا بهش میچسبم و ادا اطوار در می آورم و شونصد بار قربان صدقه ی قدو بالای بلندش می روم. فقط به بابا اجازه ی شانه کردن موهایم را می دهم و قرار های دونفره و فلسفه بافی هایمان را با هیچ چیز دیگری عوض نمیکنم. حالا هم تولدش است. تولد چهل و شش سالگی. موهایش سفید شده. دیگر از آن سبیل های مدل زورویی اش خبری نیست. قدش نسبت به قبل کمی کوتاه شده و شکمش کمی بزرگ، اما هنوز خوش تیپ است. هنوز مهربان است. هنوز هم وقتی شبیه بادام ِتلخ می شوم نازم را می کشد. اصن یک چیز را می دانید، بابا ها ماهرترینند در ناز کشیدن. همین که می آیند موهایت را ناز می کنند و می گویند "دخمل خوشگل من". همین که بغلت می کنند، همه ی غم های دنیا می روند و تو می مانی و مهربانی که تمامی ندارد.

خدایا این وصل را هجران مکن

 • پری سا
 • دوشنبه ۱۱ آذر ۹۲
 • ۱۲:۴۶
 • ۰ نظر

حرف زدن هایمان تمامی ندارد. می نشینیم روی نیمکت "خواهران" و انقدر بلند و پشت سر هم میخندیم و حرف می زنیم تا گونه درد و گلو درد و فک درد بگیریم. میدانی، حرف زدن خیلی خوب است. حرف زدن از یک جا نشستن و به افق خیره شدن خیلی بهتر است. وقتی حرف می زنی، وقتی با دوستانت با صدای بلند میخندی، یعنی بنده ی "حال" شده ای. یعنی "حال"ت را به گذشته یا فردایت نمیفروشی. یعنی خوش میگذرانی و میتوانی بفهمی زندگی می تواند آسان تر از آن چیزی باشد که فکرش را میکنی.

+نمره ی امتحانم خوب میشود. پنج و نیم از شش!

بهشتِ دستانِ زمستان

 • پری سا
 • شنبه ۹ آذر ۹۲
 • ۱۲:۵۳
 • ۰ نظر

باید یک روز برفی خودم را با پالتوی توسی و شال آبی بنشانم روی صندلی ِکنار پنجره بزرگ ِ یکی از کافه های شهر، به گرم ترین و شیرین ترین نوشیدنی مهمانش کنم و بگویم گوش کن، دونه های برف می گن همه چیز درست میشه.

اسکی باز!

 • پری سا
 • شنبه ۹ آذر ۹۲
 • ۱۲:۴۹
 • ۰ نظر

نمیدانم خانم بود یا آقا، از این لباس اسکی ها ی سفید پوشیده بود، روی سرش هم کلاه و عینک گذاشته بود، نه قیافه اش دیده بود و نه برجستگی های بدنش! ایستاده بود یک گوشه و دستها و سرش را به چپ و راست حرکت می داد. مسابقه بود. یکی یکی میرفتند و از یک جای شیب داری سر میخوردند و از بین پرچم ها رد می شدند و به خط پایان می رسیدند. هنوز نوبتش نشده بود. فقط ایستاده بود و توی فکرش مسیر مسابقه را طی میکرد. غرق افکارش بود. حرکات دستها و سرش مضحک بود. یعنی برای منی که تا به حال مسابقات اسکی ندیده بودم مضحک بود. مثل آدمی که هندزفری توی گوشش گذاشته و با کسی حرف میزند. کوچک بودم فکر می کردم مردم دیوانه شده اند!... بعدش را ندیدم، احتمالن مسابقه داده بود و برنده هم شده بود، یعنی باید برنده بشود. کسی که خودش و حواسش را متمرکز یک چیز کند حتمن برنده می شود، حتمن به خواسته اش می رسد.

من این  مدلی نیستم. نمی توانم فکرم را برای یک چیز خاص جمع کنم. نمی توانم فقط به یک چیز فکر کنم و برایش تلاش کنم. از این آدم هایی هستم که همه چیز را با هم می خواهند داشته باشند. زیاد هم بد نیست. فقط گاهی باعث می شود از آدم هایی شبیه به همین اسکی باز ِ، عقب بیوفتم و غم شبیه موجود هپلی ِ چندشناکی بچسبت به موهایم و ولم نکند.

زیر ِ آسمانِ شلوغ

 • پری سا
 • جمعه ۸ آذر ۹۲
 • ۱۲:۵۵
 • ۰ نظر

هشتا نقطه ی نورانی روی صفحه ی تاریک و سیاه لپ تاپم، تصویر شبِ بارانی چند روز پیش را نشان میدهد. نور ها ی زرد و نارنجی ای که توی عمق ِ تاریکی و بوی خیسی خیابان، حس ِ تا ابد خوشحال بودن را زیر پوستت یا جایی میان دستانت تزریق میکند و تو میتوانی همه ی دلتنگی های بیست سالگی ات را فراموش کنی و درست موقعی که whitney houston زمزمه میکند I'll think of you every step of the way چشم هایت راببندی و لبخندی به پهنای اقیانوس بزنی.

مکالمه

 • پری سا
 • سه شنبه ۵ آذر ۹۲
 • ۱۳:۰۱
 • ۰ نظر

ــ من حوصله هیچ چیزی رو ندارم، دلم می خواد فقط زل بزنم، حرف نزنم، فکر نکنم، احساس نکنم، فقط نگاه کنم و ببینم کی قرعه به من میافته

+منم همین طور، برو زل بزن به سقف 

ــ چقدر بده که سقف دیدنی تر از چشم های آدم ها باشه

+و سکوت شنیدنی تر از حرفاشون

سبز و چاق و خوشحال

 • پری سا
 • يكشنبه ۳ آذر ۹۲
 • ۱۳:۰۳
 • ۰ نظر

شب ها، یواشکی اتاق را نگاه می کند و از کمد لباس هایم بیرون می آید. با دست راستش موهای سبز شکمش را میخاراند و به زبان هیولا ها حرف میزند، بعد یادش می آید من زبان اجدادی اش را بلد نیستم و با صدای بلند میخندد. "سبز و چاق و خوشحال" صدایش میزنم. اسم های طولانی را دوست دارد. یک شب داشتم با بالشم دردودل می کردم که پیدایش شد. در کمد را باز کرد و جوراب بدبویم را توی صورتم پرت کرد و گفت "بستنی شوکولاتی داری؟" 

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

 • پری سا
 • سه شنبه ۲۱ آبان ۹۲
 • ۱۳:۳۵
 • ۰ نظر

روز ِ پر از بغض و دلخوری، با گرفتن کافی میکس و بادام هندی از دست استاد سپید موی چشم رنگی، تبدیل به روز ِ پر از خندیدن های صدا دار با طعم عکس دست جمعی شد! همین دلخوشی های کوچک، همین فدات شم، قربانت شم های از روی عادت هم میتواند ناراحتی و اشک پشت پلک هایت را تبدیل به گونه درد ناشی از لبخندهای عمیق کند. حتا اگر هفته ای سه مرتبه تلاش کنی به قول آقای خواننده بیخیال دنیا و قانون باشی. بیخیال که نمی توانم بشوم. اما حداقل میتوانم پیش خودم فکر کنم هنوز هم امیدی هست. چون (با اوی ِ کشیده بخوانید) فهمیده ام قانون عمل و عکس عمل در مورد من، دست کم، صدق نمیکند!

?Does it need more explanation

 • پری سا
 • دوشنبه ۱۳ آبان ۹۲
 • ۱۴:۰۰
 • ۰ نظر

می دانی، وقتی خودت را غرق کنی، غرق چیزی که شاید حتا خوب و درست و عالی باشد، یک روز میرسد که افراطی میشوی، دیگر گوش ت صدای دیگران را نمی شنود، غرورت اجازه ی خوب بودن بهت نمی دهد، خودت می شوی و خودت، یک من ِ بزرگ که تو را می برد به همان جایی که ازش یک روزی فرار میکردی. می شوی همان آدمی که نمیخواستی، همانی که برای تبدیل نشدن بهش این همه خوب شده بودی.

باران که ببارد همه چیز خوب خواهد شد

 • پری سا
 • شنبه ۱۱ آبان ۹۲
 • ۱۴:۱۱
 • ۰ نظر

باران که ببارد همه چیز خوب خواهد شد حتا اگر دو روز بعدش امتحان کنترل داشته باشی و بلد نباشی TLحساب کنی و یا نمودار گانت برای مثال A بکشی، دلت هم نخواهد از کسی بپرسی و یقین پیدا کنی معدلت از اینی که هست کمتر خواهد شد با این حال اسکاتی با صدای بلند برایت بخواند و تو لبخندی به پهنی اقیانوس بزنی.

بوی لجن

 • پری سا
 • شنبه ۱۱ آبان ۹۲
 • ۱۴:۰۸
 • ۰ نظر

نگاهش بوی لجن میداد. بوی تعفن. چشم هایش پر از جنازه بود. نعش مردانگی، جسد تکه تکه شده ی زنی با شال سبز که پشت به من نشسته بود و احتمالن به آن چشم های کثیف نگاه میکرد. نگاه معشوقه به عاشق که نه، اسمش را می شود نگاه زنی معطر به مردی متعفن گذاشت. یادم نمیرود آن همه هرزگی که از نگاهش رویم خالی شد. 

آدما

 • پری سا
 • شنبه ۱۱ آبان ۹۲
 • ۱۴:۰۴
 • ۰ نظر

دو دسته از آدم ها را نمیتوانم تحمل کنم، آنهایی که بدون فکر و رک حرف میزنند و آنهایی که احساس میکنند خیلی خوب و کار درست اند!

شمارش معکوس

 • پری سا
 • جمعه ۳ آبان ۹۲
 • ۱۳:۰۱
 • ۰ نظر

ته دلم قیلی ویلی میرود. این روزها احساس میکنم باید کار خاصی انجام بدهم. یا مثلن کاری را که شروع کرده ام تمام کنم، یا کار جدیدی را شروع کنم یا... چه میدونم! انگار که زمان بخواهد تمام شود. انگار که شمارش معکوس گذاشته باشند و ده ثانیه آخر نزدیک باشد. چه ترسناک شد:دی

خواب!

 • پری سا
 • سه شنبه ۳۰ مهر ۹۲
 • ۱۳:۰۵
 • ۰ نظر

خواب میدیدم. وحشتناک ترین خوابی که یک نفر میتواند ببیند. دلم می خواست جیغ بکشم. دلم می خواست بدووم. دلم میخواست مثل فیلم های خارجکی یکی شبیه به زورو یا هر نوع نجات دهنده ی دیگری بیاید و من را بندازد روی دوشش و با سرعت زیاد از آنجا دورم کند. اما نمی شد. هیچ نجات دهنده ای نبود. خودم بود و خودم، نا امید و بی انرژی و وحشت زده! یک جور تنهایی مطلق. بلا به دور...

غرق شدن!

 • پری سا
 • سه شنبه ۳۰ مهر ۹۲
 • ۱۳:۰۴
 • ۰ نظر

غرق شدن! چقدر می تواند آسان باشد، چون رقبای کمی وجود دارد! اما مسئله ی تعجب آور این است که اغلب غرق شدن سخت تر از نجات یافتن و بلند شدن است. همیشه چیزی وجود دارد که انسان را بلند کند به علاوه هیچ کس تنهای مطلق نیست. 

|keep the Aspidistra flying_ جورج اورول|

 

بنابراین خواب من هزیانی، ناشی از بهم ریختن دل و روده ام بیش نبود.

چند قطره باران میریزه روی صورتم، حس خوبی دارم آستین مانتوم رو محکم میگیرم، سرعت قدمامو کم می کنم، نمی خوام صدای کسی رو بشنوم، نمیخوام جواب کسی رو بدم؛ تمام حوصلم رو جمع میکنم برای خودم و باران، "من به تمام چتر های دنیا نامحرمم"
آرشیو مطالب