نوشته بود زن عاشق میگه "میمیرم اگه اتفاقی برات بیفته" و مرد عاشق میگه "نمیذارم برات اتفاقی بیفته"... 

سر جریانی به یارم میگم "نفسم بنده به نفسات" سر جریانی یارم میگه "دفعه ی بعدی من پیشتم جرات نداره کسی داد بزنه روت"...