توی عکس دونفرمون، اونی که عمیق میخنده منم، اونی که تهه چشم هاش برق داره یارِ..