سخت ترین قسمت پایان نامت کجا بود؟ 

اون جایی که میخواستم تقدیر و تقدیم کنم اما کلمه مناسب پیدا نمی کردم!