ای بیست و پنج سالگی، ای زیبا! خوب باش، خیر باش و سلامت.