یکی از آرزوهای زندگیم این ِ که توی قرعه کشی چیزی برنده شم!