داشتم صدای گوینده برنامه ی رادیویی را گوش می کردم. تعجب کردم بالاخره یکی پیدا شد با عصبانیت به این "ریچکیدز" های دولتی بگوید "برید بمیرید"! آمین...