"اوضاع شما که خوبه! ما شبم نداریم! چمن ها زرد شدن و جنگلا آتیش گرفتن. آتیش روشن کردن ممنوع شده و خدا می دونه که چقدر گرمه!" این ها را زنعمو در جواب سوالِ "از اسلو چه خبر؟" ِ من گفت! 

با این وضعیت کره زمین، به نظرم باید مهاجرت کنیم! البته به یک سیاره عقب تر!