در حال حاضر دلم گوشواره ی مرواریدی میخی می خواهد که در جعبه ی سبز مخملی، خیلی شیک و پری کُش طور، تقدیمم شود!