توی کتاب ِ"چگونه با پریسا رفتار کنم؟" صفحه‌ی بیست و سه آمده که "از نشانه‌های خجالت کشیدن وی، خندیدن‌های ریز و بی‌دلیل است. آرامشتان را حفظ کنید، سوال نپرسید و اجازه بدهید بخندد، اگر خوش شانس باشید خجالتش رفع و خنده‌اش قطع می‌شود و به حالت عادی بر می‌گردد".