دلم می‌خواهد بیشتر درباره‌ی کتاب فرانکل بنویسم ولی توصیف‌هایش از دورانی که گذارنده به قدری دور از باور ِ من است که هنوز در تعجبم چطور می‌شود از آن همه مصیبت، جانِ سالم بدر برد. چطور می‌شود اصلن درباره‌ی آن همه هیتلر صفتی نوشت! 

کتاب دستم امانت است و در طول زندگیم سابقه نداشته انقدر آرام و بدون انداختن کوچکترین خط تایی کتابی را ورق بزنم! همه‌ی کتاب‌هایم پر است از دست نوشته گوشه کنار ِ صفحات و هایلایت های صورتی. خدا می‌داند چقدر خودم را کنترل کردم کنار تجربیات فرانکل هزارتا جمله ی "متاسفم برای بشریت" نگذارم!