مرا چون مُهری بر قلبت بزن، عشق همان اندازه نیرومند است که مرگ.

|انسان در جستجوی معنی_ ویکتور فرانکل|