انگار گوش‌های خدا می‌شنود. خوشحالم که گوش‌های خدا می‌شنود.