بعضی خاطرات و تجربه‌های دور یا نزدیکم، شبیه به نقطه‌های تاریک روی صفحه‌ای سفید هستند که با سرعت زیادی در مدار معیوبی می‌چرخند؛ گاهی هم جدا می‌شوند و مثل آجر می‌خورند توی سرم!