بین "داستان" و "ناداستان"، ناداستان را ترجیح می‌دهم. بیشتر وقت‌ها با چشم‌ها و گوش‌های بقیه آدم‌ها اتفاق‌ها را دیدن هیجان انگیزتر است. حداقل برای من!