سردرگمی

بی‌حوصلگی

ترس

حسادت

امید

دوست داشتن

انتظار

ذوق‌های کور شده

...

من را چه به ارزیابی مالی. من هنر کنم خودِ پیچیده‌ام را ارزیابی کنم!