و سرانجام، جایی حوالی قدم‌هایی، طلوع خواهد کرد.

.