با تشکر از رادیو جوان جان که سر ظهری حال خسته‌ی من را خوش می‌کند. ساعت دو ظهر برنامه دنگ و دونگ گوش کنید، آن وسط‌ها هم پروپوزال بنویسید که وقت کم است:دی