دارم آرزوی هجده سالگیم را زندگی می‌کنم.. خدا جان شکرت