داشتم به این فکر می‌کردم که تا کی می‌خواهم این همه ساختگی به حرف‌ها بخندم، متعجب بشوم یا غمگین حتا! وقتی ذره ای درونم واکنش ندارد:دی

+اگر بعضی آدم‌ها می‌دانستند به خاطر این که ناراحتشان نکنم حاضرم واکنش‌های ساختگی داشته باشم حتمن اشک شوق میریختند:دی  گرچه کیه که قدر بدونه!