برای تو برای چشمهایت

برای من برای دردهایم

برای ما برای این همه تنهایی

ای کاش خدا کاری کند