کاشکی فردا وقتی که از در میاد تو، لبش خندون باشه.

کی تحمل این حجم از نگرانی رو داره جز من؟! هیچ کسی...