تو تاریکی زیر نور ماه راه افتادیم

تا گنج رو پیدا کنیم

از هفت تا بیابون گذشتیم

از هفت تا دریا

از هفت آسمون،

اما نمی‌دونم چرا تو تاریکی راه افتادیم؟

چون صبح که شد

هیچی پیدا نکردیم

فقط گم شده بودیم!

کی مجبورمون کرده بود

تو تاریکی راه بیفتیم؟ شل سیلور استاین