مشکل بزرگ این ِ که همه باهم، هم سلیقه اند و من از این همه حجم تفاوت ِ سلیقه ای که با بقیه دارم درحال خفه شدنم. قبل تر ها تفاوت ها کمتر بود. حداقل میشد برای حرف زدن نقطه ی مشترکی بین خودت و طرف مقابلت پیدا کنی اما حالا که به اطرافم نگاه میکنم احساس میکنم هیچ آدمی رو نمیتونم درک کنم!