هر دو به هم عشق میورزیدند

اما هیچ یک را

یارای اعتراف آن به دیگری نبود

چه دشمن خو، به هم می نگریستند

و بر آن بودند

که از عشق درگذرند...

عاقبت از هم جدا شدند

و تنها، گاه در رویا

در اشتیاق هم بودند؛

دیر زمانی بود مرده بودند

و خود این را نمی دانستند...