سوزن رو هی زد دستم دراورد، هی زد دراورد، باز زد دراورد، آخر سر که رگ رو پیدا کرد با دهن کجی گفت "چه رگِ مورچه ای" بعد هم پشتشو کرد و رفت!