به قدری بداخلاق شده بودم که دلم میخواست گوش اون دوتا بچه ی هشت ساله ی زبون دراز، که مزاحم کارم بودن رو بگیرم بپیچونم! اما حیف که تنبیه در تربیت جایی نداره! هرچند بهترین گزینه برای اون دوتا همون پیچونده شدن گوش بود اما به جای تنبیه با صدای بلند از خداجان خواستم هرچه زودتر مهر بشه بلکه برن این دیوانه ها مدرسه. کاش مدرسه ها از شهریور باز بود:/