امروز حرف های خوبی نشنیدم اما انقدری بزرگ شدم که فقط گوش کنم، بدون این که غمگین بشم و دلم بگیره. این یعنی کلی افتادم جلو. یعنی تلاشم برای کنترل هیجان، هرچند کم اما داره جواب میده. یعنی انقدری به خداجان اعتماد دارم که فقط لبخند بزنم و به جای دلهره گرفتن برای آینده، برم آرایشگاه و موهام رو اون مدلی کوتاه کنم که همیشه دلم میخواسته:)