هر چیز که در جستن آنی، آنی

"هر کس در مورد خود داستانی ساخته 

و مدام در ذهنش آن را تکرار می‌کند.

مهم نیست که این داستان چقدر واقعی است.

مهم این است که واقعیت او،

به تدریج بر اساس همان داستان ساخته می‌شود." 

با این اوصاف، خیلی باید حواسمان به تصویرسازی‌های ذهنیمان و جهت سازی رفتاری بعدش باشد! ما در نهایت همانی می‌شویم که بهش فکر می‌کنیم. پس انرژی مثبت باشیم:)