بدبختی آدم ها از آنجایی شروع می‌شود که یادشان می‌رود قبل از هر چیزی خودشان را دوست داشته باشند، به خودشان اهمیت بدهند و خودشان را اولویت قرار دهند. داشتم با خودم فکر می‌کردم چقدر خودم را تمام این سال ها آزار دادم. چقدر به خودم آسیب زدم و چقدر خودم را دوست نداشتم. خجالت زده و غمگینم و یک دنیا عشق به خودم بدهکارم. چجوری خودمو ببخشم؟