آرایش مهم نیست اما ریشه ی موهات توی عکس پرسنلی نباید دیده باشه. حتا به اندازه ی یک میلی متر. یادت باشه سایه ی مقنعه ت هم نباید بیفته روی پیشونیت و این امر مشتبه بشه که اون تیرگی خفیف ِ توی عکس خدایی نکرده محل ِ رویش ِ موهاتِ! وگرنه مجبوری تا ظهر نشده هول هولی بری عکس فوری بندازی و باز ببینی هر چقدر اون مقنعه ی زشت و بوگندوی عکاسی رو میکشی جلو، محل رویشِ یک میلی متری لامصبه موهات همچنان دیده است! اما جای نگرانی نداره چون عکاس این کاره ست و برات درستش میکنه تا یک نفس راحت بکشی و ناراحت نباشی از این که کاملن قیافت شده یکی دیگه! آخه مهم نیست که پیشونیت کوتاه تر از حالت طبیعی میشه و عکست شبیه خودت دیگه نیست و ممکنه در روز مبادا سخت بشه تشخیصت داد! مهم اینِ فقط ریشه ی لامصبه موهات دیده نباشه آخه ما میخوایم هرجور شده فکر خودمون رو بهت دیکته کنیم چون ما همینیم که هستیم. فهمیدی یا بیشتر توضیح بدم؟!