مدوسا کی هست؟ مدوسا در ابتدا دوشیزه‌ای بسیار زیبا با گیسوانی دلفریب بود، به طوری که این زیبایی غره‌اش کرده بود. او با پوزئیدون خدای دریا در معبد آتنا همبستر می‌شود و به این ترتیب با این کار عبادتگاه آتنا را آلوده می‌کند، آتنا هم برای تنبیه او موهایش را تبدیل به مارهایی چندش آور می‌کند تا او به زشت‌ترین و منفورترین موجود، یعنی یک گورگون تبدیل شود.

در تفاسیر دیگری می‌گویند که مدوسا بسیار کنجکاو بود تا خورشید را ببیند و برای این منظور از آتنا درخواست کرد به او اجازه دهد تا به جنوب برود، اما آتنا به او اجازه رفتن نداد و مدوسا که بسیار خشمگین شده بود با بی‌احترامی به آتنا گفت "تو به زیبایی من حسادت می‌کنی" و این چنین شد که آتنا او را با تبدیل موهایش به مار، مجازات کرد. 

مدوسا در نهایت توسط پرسئوس، قهرمان اساطیری، سر بریده می‌شود. پرسئوس که تحت حمایت آتنا بوده به نبرد با مدوسا می‌رود. مدوسا در غار زندگی می‌کرد و می‌توانست هر کس را که به چشمانش خیره می‌شود تبدیل به سنگ کند. پرسئوس برای اینکه از نگاه‌های او در امان باشد، سپر جلا داده شده ی آتنا را به کار می‌برد؛ با نگاه‌کردن به سپر همانند آینه، متوجه می‌شود که مدوسا کجاست و به این ترتیب به او حمله می‌کند و سرش را با هوشمندی از بدنش جدا می‌کند. 

این وسط کلی اتفاق دیگه هم می‌ا‌فتد که لازم نبود بنویسم ازش، فقط این که همه چیز زیر سر ِ پوزئیدون ِ ذلیل شده بود اما متاسفانه همیشه زن ها مقصر شناخته می‌شوند حتا در افسانه هایی که زاییده ی ذهن است! و این که بشدت طرفدار مدوسا هستم و از نظرم آتنا یک زن حسود ِ بدبختِ بیچاره بیشتر نبوده:دی