بین تمام هنر های موجود یک چیزی هم هست به اسم "هنرِ سرچ کردن" که جزو واجبات است!