درس ها روز به روز سنگین تر میشود و من هم روز به روز بیشتر شیفته ی رشته ای که میخوانم انقدر که حتا توی خواب هایم هم در حال محاسبه ی ریسک و انتخاب سبد سرمایه ام:) با وجود این حجم از علاقه، پا انداختم روی پا و گذشتن روزهایم را نگاه میکنم! در حالی که چیزی به امتحان ها نمانده و من بعد از گذشت هفده سال درس خواندن هنوز شب امتحانی مانده ام:/