بعضی ها هم هستند حوصله شان که سر میرود برای ریاست جمهوری کاندید میشوند. تفریح سالم:)