در حال حاضر دلم یک آغوش امن میخواهد و یک صدا. صدایی که چیزهای خوبی توی گوشم بخواند.