مرا هزار امید است و هر هزار تویی

+دعای سال تحویل من شعری از سیمین بهبهانی، برای بیشتر دلبری کردن از معبود:دی

+امیدمان به خدا باشد و دستمان و نگاهمان و حواسمان :)