وی بعد از این که بهش پیشنهاد شرکت در مسابقه داده شد با کله قبول کرد و آخرِ سالی کمی به زندگی اش هیجان بخشید!