یک پروانه کوچک وسط سینه ام، کمی پایین تر شاید، وول میخورد. بال های نازک و کوچکش را میزند به تنم. می خواهد راهی به بیرون پیدا کند، باید راهی پیدا کند، کاش راهی پیدا کند...