همیشه و هر وقت مجبور به تلویزیون نگاه کردن شدم یا حرص خوردم یا متعجب شدم از طرز فکرهای احمقانه ی مجری ها و سریال های بیخود تر از بیخودش! افکار کهنه ی صد سال پیش را زنده میکنند و به عنوان سریال میدهند به خورد مردم! بعد برای خودشان جشنواره درست میکنند خودشان به خودشان به به و آفرین میگویند و خودشان به خودشان جایزه میدهند!! خنده آوره :))