"کسی که تو رو واقعن دوست داره، بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی حاضره فداکاری کنه"