این روزها حتا اتفاق های کوچک هم میتواند من را خوشحال کند. اتفاقاتی که شاید روزمره ترین حالت برای یک نفر دیگر باشد! 

*قیصر امین پور