گیسوانم موج موج و شانه هایت سنگ سنگ

موج را آغوش ِ سنگ آرام می سازد... بمان! مژگان عباسلو

 

 

باور کن که دنیا بدون شعر خاکستری رنگ است.