داشتم فکر میکردم آدم های نزدیکم، آن هایی که با من نسبت خونی دارند، چند درصد من را میشناسند! به درصد کمی رسیدم و این غمگینم کرد. وقتی شناختی وجود نداشته باشد، پس چه چیزی آدم هارا به هم وصل میکند؟