همه ی "دی" و "خرداد" های  هفت سالگی تا بیست و سه سالگی ام را امتحان داشتم! بی رحمانست نه؟! آه!کاش صاعقه بزند خشکم کند