شیفته ی لحظه هایی هستم که غافلگیر میشوم! عکس العمل آرام ظاهرم و منفجر شدن درونم از شدت خوشحالی:)